Postanowienia ogólne
§1

 1. Fundacja „Życie w harmonii” została ustanowiona przez Annę Hennig i Justynę Zielińską, zwane dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym z dnia 19.11.2021r. (Rep. A Nr 7094/2021.), sporządzonym przez Notariusza Przemysława Milo w Kancelarii Notarialnej w Łodzi.
 2. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja „Życie w harmonii” i w dalszej części statutu jest zwana „Fundacją”.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 4

Celem działania Fundacji jest :

 1. Profilaktyka i promocja zdrowia a także niesienie pomocy społecznej osobom cierpiącym na wszelkiego rodzaju odmiany chorób związanych z zaburzeniami odżywiania.
 2. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz aktywnego, zdrowego trybu i stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu.
 3. Propagowanie prawidłowych zachowań w sferze odżywiania.
 4. Udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, także materialnego szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom wyższym i innym placówkom oświatowym a także osobom prywatnym w edukowaniu i zwalczaniu chorób związanych z zaburzeniami łaknienia.
 5. Prowadzenie działalności dobroczynnej poprzez naukę, edukację, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz ich rodzin.
 6. Pomoc ludziom dotkniętym chorobą.
 7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 8. Działalność na rzecz kobiet ciężarnych.
 9. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Poza finansowego wspierania osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.
 11. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa i jego poszczególnych członków w zakresie ochrony zdrowia.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania nieodpłatne pożytku publicznego:

 1. Organizację ośrodków wsparcia i terapii dla osób cierpiących na zaburzenia łaknienia – anoreksję, bulimię, otyłość.
 2. Organizowanie a także świadczenie różnorodnych form pomocy osobom wymienionym w § 4 oraz ich rodzinom.
 3. Prowadzenie działań mających na celu edukację i popularyzację problemów osób z zaburzeniami łaknienia.
 4. Organizowanie i finansowanie wolontariatu, wykładów, kursów oraz szkoleń związanych z niesieniem pomocy osobom z zaburzeniami odżywiania.
 5. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym § 4.
 6. Edukację w dziedzinie zdrowia psychicznego i fizycznego.
 7. Zmianę zachowań dotyczących zdrowego trybu odżywiania.
 8. Prowadzenie działań oświatowych, w tym: kursów, szkoleń i kampanii społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli, w zakresie promowania zdrowego stylu życia w przedszkolach, szkołach i na uczelniach.
 9. Działalność informacyjno-wydawniczo-szkoleniową na rzecz upowszechniania wiedzy o wpływie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.
 10. Prowadzenie poradnictwa z zakresu dietetyki, psychodietetyki, psychologii, profilaktyki uzależnień, fizjoterapii, medytacji, kursów uważności.
 11. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych w zakresie rekreacyjnym.
 12. Organizowanie i prowadzenie wykładów, kursów oraz szkoleń z zakresu medycyny alternatywnej (np. aromaterapia, fitoterapia, medycyna klasztorna, medycyna chińska)
 13. Działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną.
 14. Współpracę z ekspertami z różnych dziedzin.
 15. Upowszechnianie sportu , turystyki i ekologii jako wzorca zdrowego trybu życia.
 16. Współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi podobną działalność lub w celach zbieżnych z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 7

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  a) darowizn, spadków, zapisów;
  b) dotacji, lub subwencji od osób prawnych;
  c) zbiórek, lub imprez publicznych, lub prywatnych;
  d) majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
  e) działalności gospodarczej Fundacji;
  f) odsetek i lokat bankowych;
  g) nawiązek przyznawanych przez właściwe organy;
  h) świadczeń na cele społeczne przyznawane w trybie art. 448 k.c.;
  i) innych źródeł i czynności niewymienionych powyżej, a służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. O celu przeznaczenia dochodów Fundacji pochodzących z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji decyduje Zarząd, chyba, że ofiarodawca postanowił inaczej.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 8

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz jedynie w przypadku, gdy w chwili składania przedmiotowego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Działalność gospodarcza
§ 9

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej i wpisie do Rejestru Przedsiębiorców podejmuje zarząd uchwałą jednomyślną.
 2.  Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
  • pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),
  • pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z),
  • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),
  • pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 88.99.Z),
  • działalność paramedyczną (PKD 86.90.D),
  • praktykę lekarską ogólną (PKD 86.21.Z),
  • praktykę lekarską specjalistyczną (PKD 86.22.Z),
  • pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 86.90.E),
  • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
  • pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
  • pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z),
  • reprodukcję zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
  • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  • działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  • działalność z zakresu nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
  • pozostała działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 96.09.Z),
  • pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z),
  • działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
  • pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z),
  • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),
  • pozostałą sprzedaż detaliczną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD47.99.Z),
  • pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
  • działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z),
  • poza szkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
  • pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

§ 10

 1. W razie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, działalnością tą kieruje Zarząd. Zarząd może do prowadzenia działalności gospodarczej powołać Dyrektora i udzielić mu stosownego umocowania. Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu.
 2. Prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej może mieć jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji wynikającej z postanowień niniejszego statutu.
 3. Środki na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd przeznacza z majątku i dochodów Fundacji.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja może przeznaczać wyłącznie na realizację swoich celów statutowych.
 5. Fundacja może występować, jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.

Organy Fundacji
§ 11

 1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może powołać Radę Fundacji decyzją jednogłośną Zarządu. Kompetencje Rady określa niniejszy statut w §12-14.
 3. W razie potrzeby Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu innych Organów Fundacji.

 

Rada Fundacji
§ 12

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zarząd. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Członkowie Rady Fundacji :
  a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
  d) śmierci członka.

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem Fundatorów.
 5. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji
§ 15

 1. Zarząd składa się z 2 do 4 członków zarządu. Wszyscy członkowie pełnią równoważne funkcje członków zarządu, chyba że Zarząd podejmie decyzję uchwałą jednomyślną o podziale funkcji w Zarządzie (Prezes, Wiceprezes, Skarbnik).
 2. Zarząd powołuje się na czas nieokreślony. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) śmierci członka Zarządu,
  d) odwołania przez Radę Fundacji.
  e) odwołania przez Zarząd
 6. Zarząd może odwołać członka Zarządu. Odwołanie może nastąpić w wyniku:
  a) narażenia fundacji na straty
  b) nie angażowania się w sprawy fundacji
  c) narażenia dobrego wizerunku Fundacji
  d) rażącego zaniedbywania obowiązków wynikających z zasiadania w Zarządzie

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b) realizacja celów statutowych,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  g) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji
 3. W przypadku powołania Rady Fundacji roczne sprawozdania Zarządu zatwierdza Rada Fundacji.

§ 17

 1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje członek Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią
  inaczej.

§ 18

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis trzech członków Zarządu działających łącznie.

§ 19

 1.  Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją, a także innymi umowami cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

Postanowienia końcowe
§ 20

Zmiana statutu następuje na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu. Zmiana statutu może dotyczyć celów Fundacji.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla poprawy efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

 1.  Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym przez Zarząd instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress