Regulamin sklepu

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Fundacją „Życie w Harmonii”umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://fundacjazyciewharmonii.pl/sklep/
4. Fundacja – Fundacja „Życie w Harmonii”, ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 12b/2 94-333, KRS 0000942135, NIP 7272855239 REGON 520803989
5. Fitoterapeuta – Justyna Zielińska, Pracownia Odżywiania Naturalnego Mariusz Zeliński ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 12b/2 94-333 Łódź. NIP 771 232 91 77
6. Konsultacja fitoterapeutyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Fitoterapeuty porady w zakresie ziołolecznictwa i tradycyjnej medycyny chińskiej. Usługa jest świadczona przez Fitoterapeutę drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie.
7. Produkt cyfrowy- Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Fundacja zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresu ziołolecznictwa i tradycyjnej medycyny chińskiej, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Fundacji i Klientów.
3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
1. Dostęp do Internetu,
2. Standardowy system operacyjny,
3. Standardowa przeglądarka internetowa,
4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Fundacja świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Fundację jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Fundacją umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Fundacja podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Fundacja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Fundację o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@fundacjazyciewharmonii.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Fundacja będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Fundacją.
2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności Przelewy 24, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Fundacją. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Fundacją może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
1. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
2. W przypadku konsultacji fitoterapeutycznych – umowa o świadczenie usług.
4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Fundacja zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Fundacji co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Fundacji. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Fundacji na podjęcie kontaktu z Klientem, Fundacja udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Fundacja nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
§5
Konsultacje fitoterapeutyczne
1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji online
2. Klient umawia się na konsultację fitoterapeutyczną
3. Po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący wykupuje konsultację przez Sklep i opłaca kwotę konsultacji za pomocą bramki płatności.
4. Klient otrzymuje na podany adres mailowy wytyczne oraz termin konsultacji i link do platformy, przez którą prowadzona będzie konsultacja online.
• Fitoterapeuta posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
• Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Fitoterapeutę nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
• Fundacja oraz Fitoterapeuta nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania zaleceń przygotowanych przez Fitoterapeutę. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
• Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Fundacja oraz Fitoterapeuta nie ponosi za to odpowiedzialności.
• Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Fitoterapeuta nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Fundacja oraz Fitoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
• Wszystkie informacje, które Fitoterapeuta uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim
• Warunkiem przystąpienia do współpracy z Fundacją i Fitoterapeutą jest zaakceptowanie Regulaminu.
§ 6
Dostawa i płatność
1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
2. Płatności przyjmowane są na konto bankowe nr: 18 1140 2004 0000 3502 8205 2514
§ 7
Produkty elektroniczne
1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny, taki jak książka w formacie PDF czy książeczki o zdrowym odżywianiu w formacie PDF itp., następuje poprzez przesłanie na adres e-mail, podany przez Klienta w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
3. W odniesieniu do produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §8.
§ 8
Prawa własności intelektualnej
1. Fundacja poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Fundacji.
3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 9
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł z Fundacją umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Fundację o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 10
Odpowiedzialność za wady
1. Fundacja ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
2. Fundacja jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Fundację, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Klient może kontaktować się z Fundacją zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
5. Fundacja ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
7. Konsultacja fitoterapeutyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja fitoterapeutyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja fitoterapeutyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
8. Konsultacja fitoterapeutyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń Fitoterapeuty, na którymkolwiek z etapów, należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu zdrowotnego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.
§ 11
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundacja.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://fundacjazyciewharmonii.pl/klauzula-rodo/
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Fundacja wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
4. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Fundacją,
5. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Fundację. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
3. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……………. roku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress