Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJI “ZYCIE W HARMONII”  mająca siedzibę w Łodzi, kod pocztowy 94-333 Łódź, ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 12B lok. 2 strona:  www.fundacjazyciewharmonii.pl

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: w celu rezerwacji miejsca na wydarzenie, przy sprawdzeniu przelewu opłaty za wydarzenie, przy korzystaniu z naszego newslettera, w karcie pacjenta dla korzystających z usług terapeuty, potrzebne do zatrudnienia osoby, przy publikowaniu wizerunku po udziale w warsztacie, w celu wysłania materiałów po udziale w warsztacie oraz w celach marketingowych.

Pani/Pana dane osobowe Fundacja będzie przetwarzała zatem na podstawie:

 1. wyrażonej przez Panią/Pana zgody np. w celach marketingowych, na publikowanie wizerunku
 2. gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy.
 3. gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji;
 4. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub przez stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni usług własnych lub zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Fundacji. Dotyczy to również monitoringu – z zachowaniem prywatności i godności osób;

Jeżeli Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, dane dotyczące zdrowia, to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

 1. wyrazi Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 2. będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Fundację lub Pani/Pana, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa polskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Pani/Pana praw podstawowych i interesów;
 3. będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
 4. będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Pani/Pana praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Fundacja może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i publikacji wizerunku. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Fundację, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych złożonych przez Panią/Pana oświadczeń. Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane związane z:

 1. wykonywaną działalnością bezpłatną i odpłatną Fundacji, w zakresie usług doradztwa fitoterapeuty, organizacji warsztatów i wydarzeń, obsługi newslettera raz dokumentów dotyczących wynagrodzenia pracownika, przez okres 10 lat od dnia zakończenia z Panią/Panem współpracy, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
 2. zgodą Pani/Pana – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody;

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Fundacji do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Może Pani/Pan zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 1. d) które prowadzą świadczą usługi na rzecz Fundacji tj. usługi księgowe, prawne lub informatyczne.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania dla Pana/Pani diagnozy i zaleceń fitoterapeutycznych, wykonania umowy o współpracę lub zatrudnienia, w celu rezerwacji miejsca na warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację oraz obsługi po wydarzeniu, wysyłania informacji po zapisie na newsletter, w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W oparciu o Państwa dane osobowe Fundacja nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress